Flamingo Dai Lai Resort / Flamingo Architecture


Courtesy of Flamingo Holding Group

Courtesy of Flamingo Holding Group
  • architects: Flamingo Architecture
  • Location: Đại Quang, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 283537, Vietnam
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Courtesy of Flamingo Holding Group
  • Area: 50893.0 m2

Read more »